ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
 
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴽⵓⵏⴽⵓⵔⴷ
 
 
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴽⵓⵏⴽⵓⵔⴷ ⴷ ⴰⵖⵡⴰⵙ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵉⵙⵙⴼⵙ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ. ⵉⵣⵎⵣⵣ ⴷⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴷ ⴰⵡⵙ ⵉⵎⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. ⵉⵣⵎⵎⵔ ⵓⵖⵡⴰⵙ ⴰ ⴰⴷ ⵉⵔⵣⵓ ⴷⵉ ⵛⴰ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵅⴼ ⵛⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵉⵖ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⵉⵜ ⵉⴷ ⴰⵙ ⵖⴰ ⵏⵓⵡⵛ, ⵉⵣⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵡⵛ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⴳⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏⵏⵙ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵓⴼⵖ ⵉⵏⴰⵎⵉⴽⵏ ⴷ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ.