Concord_entete
 
   
 
ⴰⵏⵎⵙⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
 
         
 

 

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ

ⴰⵙⵓⴽ ⵄⵍⵍⴰⵍ ⵍⴼⴰⵙⵉ ⵎⴰⴷⵉⵏⴰⵜ ⵍⵄⵉⵔⴼⴰⵏ, ⵕⴱⴰⵟ


 
 
ⴰⵡⴰⴹ :
   
      ⴰⵟⴰⵄⴰ ⵍⵍⴰⵀ ⴼⴰⴷⵡⴰ

  ⴱⵓⵍⴽⵏⴰⴷⵍ ⵙⵉⵀⴰⵎ

 

 

 
   


 
         
    © IRCAM 2010