Concord_entete
 
   
 
ⴰⵏⵎⵙⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
 
         
 

ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵓⵜⵓⵎⴰⵜⵉⴽⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ
 
  ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ
     
  ⵉⵏⵎⵙⴰⵙⴰⵢⵏ :
      ⴰⵏⵎⵙⴰⵙⴰⵢ ⴳ ⵉⴼⵉⵍⵉ
     

ⴰⵏⵎⵙⴰⵙⴰⵢ ⵉ ⵓⴳⴰⵎ
     
  ⴰⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ
     
  ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵏⵍ
     
   


 
         
    © IRCAM 2010