Concord_entete
 
   
 
ⴰⵏⵎⵙⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
 
         
    

ⵙⵜⵉ ⵓⴳⵔⵉⵡ ⵏⵏⴽ
ⴽⵍⵉⴽⵉ ⴷⴰ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵜⵉⴷ ⵓⴳⵔⵉⵡ ⵏⵏⴽ, ⵔⵅⴷⵏⵏⵉ ⴰⵣⵏ ⵉⵜ


ⵏⵉⵖ ⴰⵔⵉ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵏⵏⴽⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⴹ

    
    


 
    
 
         
    © IRCAM 2010